Devil May Cry Wiki
Advertisement

<html>

<head> <meta http-equiv="Content-Language" content="pl"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <title>Zespół Szkół Nr 2</title> </head>

<body>

<img border="0" src="Sta.png" width="147" height="145" align="left">Zespół Szkół Nr 2

Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Staszica  Publiczne Gimnazjum

22-500 Hrubieszów, ul. 3 Maja 1, tel./fax (084) 696 36 60, NIP:919-12-41-994, e-mail <a href="">poczta@staszic.pl</a mailto:poczta@staszic.pl">poczta@staszic.pl</a>, <a href="">www.staszic.pl</a>

www.staszic.pl</a></p>

Podanie

o przyjęcie do klasy Liceum Ogólnokształcącego im ks. Stanisława Staszica

w zespole szkól nr 2 w Hrubieszowie w roku szkolnym 2012/2013.

Dane osobowe kandydata


Nazwisko     Imię     Drugie imię

<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">

<input type="text" name="T1" size="20"> <input type="text" name="T2" size="20"> <input type="text" name="T3" size="26">

Dane urodzenia (DD.MM.RRRR.) Miejsce urodzenia PESEL

<input type="text" name="T4" size="20"><input type="text" name="T5" size="20"><input type="text" name="T6" size="20">

Imiona rodziców

<input type="text" name="T7" size="43">   <input type="text" name="T8" size="45">

Adres zamieszkania kandydata


Ulica Nr domu Nr lokalu Miejscowość

<input type="text" name="T9" size="20"><input type="text" name="T10" size="20"><input type="text" name="T11" size="20">

Kod pocztowy Poczta  Tel kontaktowy (rodzice)

<input type="text" name="T12" size="6"> - <input type="text" name="T13" size="20"> 

Wybierz klasę :<select size="1" name="D2"> <option>-brak-</option> <option>ekonomiczna</option> <option>humanistyczno - psychologiczny</option> <option>biologiczno - chemiczny</option> <option>humanistyczny</option> <option>matematyczno - informatyczny</option> </select>

W przypadku braku miejsca w ww. klasie wybieram klasę: <select size="1" name="D1"> <option>-brak-</option> <option>ekonomiczna</option> <option>humanistyczno - psychologiczny</option> <option>biologiczno - chemiczny</option> <option>humanistyczny</option> <option>matematyczno - informatyczny</option> </select>

Deklaruję naukę drugiego obcego języka: (wybrany język zaznacz znakiem X)

    <input type="checkbox" name="C1" value="ON">język rosyjski kontynuacja

    <input type="checkbox" name="C2" value="ON">język niemiecki kontynuacja

    <input type="checkbox" name="C3" value="ON">język niemiecki od podstaw

.......... ...................................................    ..................................................

Data   Podpis rodzica/ prawnego opiekuna   Podpis kandydata

Niniejsze oświadczenie...

<input type="submit" value="Prześlij" name="B1"><input type="reset" value="Resetuj" name="B2">

 

</form>

 

 

</body>

</html>

Advertisement